Interior Architecture: Professional Practice

Üniversite sınavından çıktınız, tercihlerinizi yaptınız ve artık bir üniversitelisiniz. İ.D. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nü kazandınız. Büyük bir heyecanla ilk stüdyonuza girdiniz. Sizden bir tasarım yapmanızı istediler. Tasarım nedir, kimin içindir derken teorik bilgilerle aklınız biraz karıştı. Sanat tarihiden mimarlık tarihine, ürün tasarımlarından renk kuramlarına, sürdürülebilirlikten yapı malzemelerine, detay çözümlemelerinden mekânsal çözümlemelere kadar her şey karıştı. Tasarım anlayışınız 4 sene boyunca günden güne gelişti, teorik bilgi ile birleşti ve stajlarla pekişti. Mezun olmanıza belki haftalar belki de günler var. Kısacası öğrenciliğinizin son günleri ve mesleğe adım atmanız için son dönemeç.

You have passed the university exam, you have made your preferences and you are now a university student. You are a student of İ.D. Bilkent University Department of Interior Architecture and Environmental Design. You took your first studio with great excitement. They asked you to do a design. What is design, for whom, what is it meant by the theoretical information is a little confused in your mind starting from art history to architectural history, from product designs to color theories, from sustainability to building materials, from detail analysis to spatial analysis. Your understanding of design has evolved from day to day during four years, combined with theoretical knowledge and strengthened by internships. Maybe you have weeks or days to graduate. In short, the last days of your student and the last turn to step into the profession.

1 sene sonra aynı zamanlarda nerede olacağınızı bilememenin verdiği umutsuzluk insanın aklında bir düzine soru oluşturuyor: Acaba yüksek lisansla eğitim hayatımı uzatmalı mıyım? Yoksa çalışmalı mıyım?  Piyasada benim yapabileceğim işler var mı? Eğer varsa ne yapabilirim? Nerede ve nasıl çalışmalıyım? Ya da birinin yanında çalışmayıp kendi işimin patronu mu olmalıyım? Bu soruları uzatmak tabi ki mümkün ama bu süreçte bizi biraz yönlendirebilecek, öğrenciyken bile meslek hayatından bir şeyler katabilecek, öğretim görevlisi Murat Özdamar tarafından verilen bir dersten bahsetmek istiyorum: “IAED 418-İÇ MİMARLIK: MESLEK UYGULAMASI”.

The despair of not knowing where you will be at the same time a year later creates a dozen questions in a person’s mind: I wonder if I should extend my education life with a master’s degree? Or should I work? Is there anything I can do on the market? What can I do if I have one? Where and how should I work? Or am I supposed to be the boss of my own business? It is possible to extend these questions but I would like to talk about a course given by Murat Özdamar, who will be able to guide us in this process, and even adds something from his professional life: IAED 418-INTERIOR ARCHITECTURE: PROFESSIONAL PRACTICE.

Neredeyse her bölümün son dersi olarak müfredatta bulunan aslında bölümden bölüme farklılık gösteren bir derstir. Amaç bir öğrenciye piyasa hayatına girmeden önce piyasayı öğretmek, profesyonel hayatı yaklaşık 16 haftada aktarabilmektir. Bu kapsamda önce teorik bilgilerle başlayan ders daha sonra pratiğe dökülebilmesi için dönem projesiyle son bulur.

Almost every department has same course as a last one, it differs from department to department.  The aim is to teach a student to the market before entering the market life, to transfer professional life in about 16 weeks. IThe course starts with theoretical information ends with a term project for practical exercises.

Teorik derslerde kısaca profesyonelliğin ne olduğundan, etik kurallarından, iş ahlakından, çevre bilincinden, sosyo-kültürel farklılıklardan, toplumsal normlardan ve bunun gibi birçok değerden bahsedilirken içmimarlık kapsamında kimlere karşı yükümlülüklerimizin olduğu hakkında genel bilgiler verilir. İçmimarlık tarihinden söz edildikten sonra içmimarlığın günümüzde hangi alanlarda ilerlediği, farklı ofislerin projelerle nasıl başa çıktığı, bir içmimari tasarım sürecinin nasıl ilerlediği anlatılır.

In the theoretical courses, brief information about what professionalism is, ethics, work ethics, environmental consciousness, socio-cultural differences, social norms and many other values are given. After mentioning the history of interior architecture, it is explained in which fields the interior architecture progresses today, how different offices deal with the projects and how the interior design process progresses.

Bu kadar teorik bilgiden sonra kısa -en az 5 tam gün- süren bir ödev verilir. Bir tasarım öğrencisiyseniz her detayla ilgilenmeniz gerekmektedir. Bunu bize en başında söylediler ama bu kadar detaylı olacağını bilseydik belki en başından vazgeçerdik. (!) Tasarım stüdyosunda yapmış olduğumuz projeyi seçerek 4-5 kişilik gruplar halinde fizibilite raporu hazırlamamız istenmektedir. Bu rapor, içerisinde şu bilgileri barındırır: Duvar katmanlarında kullanılan malzemeler, yer katmanlarındaki malzemeler, tavanlar, aydınlatmalar, hareket edemeyen mobilyalar, özel imalatlar, kapılar, pencereler, kapı kulpları, mutfak dolapları, tezgâhlar, tuvaletler, vitrifiyeler, hırdavatlar, elektrik prizleri, soketler, profiller, sprinkler, detektörler, asma tavanlar…

After such theoretical knowledge, a short (minimum of 5 full-day assignments) is given. If you are a design student you should be interested in every details. They said this at the very beginning, but if we knew it would be so detailed, we’d give it up. (!) In our design studio, we are asked to prepare a feasibility report in groups of 4-5. This report contains the following information: Materials used in wall layers, materials in floor layers, ceilings, lightings, built-in furniture, special manufacturing, doors, windows, door handles, kitchen cabinets, worktops, toilets, vitrified ware, hardware, electrical outlets, sockets , profiles, sprinklers, detectors, suspended ceilings…

Tabi ki içmimari tasarım ya da herhangi bir üretim için hukuki durumlardan bahsetmemek olmaz. Bu kapsamda öğrencilerin şirket tipleri üzerine hazırladığı sunumlar ve farklı ülkelerdeki tasarım anlayışı, öğrenilen bilgilerin gerçek hayatta nasıl kullanılması gerektiği konusunda öğrenciyi yönlendirir. Son teorik derste ise fiyatlandırmalar hakkında konuşulur. Kâr ve zarar nasıl olur, bir ürünün kaç farklı fiyatı vardır, tasarım süresince nelerin ücreti ödenmelidir ve sözleşme nasıl hazırlanmalıdır gibi ekonomik koşullardan bahsedilir. (Yeni mezun maaşlarından bahsedilirken tüm sınıfın yüzü düşse de yine de uzun uzun tartışılıp, ağıtlar yakılır.)

Of course not to mention legal aspects for interior design is not possible during the course. In this context, the presentations prepared by the students on the types of companies and the design concepts in different countries direct the students about how the knowledge should be used in real life. In the last theoretical lesson, pricing is discussed. What are the profit and loss, how many different types of prices of a product, what should be paid during the design and the economic conditions such as how to prepare the contract is mentioned. (While we were talking about the new graduation salary, students became upset and discussed the topic in a very long time to find a solution.)

Her ne kadar profesyonel hayat üzerinden örnekler versek de aslında bu ders öğrenciliğin son dönemecidir. Teorik bilginin kontrol edilmediği herhangi bir ders olması tabi ki mümkün değildir. Gerçek hayattan bahsederken bu bilgilerin ölçülmesi için belki de öğrencilik hayatımızın son vizesi adeta “Hala öğrencisiniz. Hadi bakalım bunlarda sınav sorularınız!” dercesine önünüze gelir.

Although we give examples from professional life, this course is actually the last period of student life. Of course, it is not possible for any course to be controlled by theoretical information. In order to examine this information, the last midterm of our student life is almost came like: “You have been still a student. Here are the midterm questions.”

Bu süreçten sonra ise pratiğe yönelik olan kısım başlar: Dönem projesi ve profesyonellerle röportajlar.

After this process, the practical part begins: the term project and interviews with  professionals.

Öncelikle tasarım ofislerden birini bulmanız gerekmektedir. Çok kolay bir şey gibi gözükebilir ama bazı ön koşulları sağlamak gerekiyor. Örneğin ofis sahibinin içmimarlık bölümünden mezun olması sizi biraz kısıtlıyor. Bunun yanında profesyonellerimizin de bizlere dönüşü biraz zor olabiliyor. Kim bilir? Röportajlarımızdaki sorularda zor geldiği için olabilir. Profesyonel hayat zor. Biz de bunu öğrenmeye çalışırken ne kadar kazanıyorsunuz, özel hayatınıza vakit ayırabiliyor musunuz, çalışanlarınıza ne kadar maaş veriyorsunuz gibi sorular soruyor olabiliriz. Tabi maaş konusu bizim için sürekli kanayan bir yara olmaya başladığı için o röportaj genellikle tatlı bir tartışmaya doğru ilerliyor. Bir taraf “Bu miktar az değil mi?” derken öbür taraf “Daha ne kadar verebilirim ki?” diye bakıyor.

First you need to find one of the design offices. It may seem like a very easy step but it needs to satisfy some preconditions. For instance, the fact that the office owner graduated from the department of interior architecture limits you a little. In addition, our professionals may be busy to return us. Who knows? It may be difficult for the owners to answer questions in our interviews. Professional life is difficult. While we were trying to learn how much do you earn, whether you can use some time from your private life, how much you pay your employees might makes the life more difficult. Of course, because the issue of salary is becoming a permanent bleeding wound for us, that interview is usually moving towards a debate: One side says, “Isn’t this amount low?” and the other side says, “How much more can I give?”

Bu sene İçmimar Berna bizleri kırmayarak öğrencilik yıllarından başlayıp profesyonel hayatına kadar olan süreci anlattı.

This year, Interior Architect  Berna presented us about the process starting from student years up to her professional life.

Bu röportajdan sonra ise artık tamamen farklı bir noktaya ilerlemek gerekiyor. Verilen dönem ödevi ise bunun en büyük kanıtı oluyor. Gruplar oluşturuluyor ve bu kapsamda bir proje çiziliyor. (Öyle 2 saatte çizilenlerden değil, parkelerin kalınlıklarından yapısal elemanların aralarındaki boşluklara kadar olan çizimlerden bahsediyorum.) Proje, 3 farklı grup tarafından ele alınıyor. Projeyi hazırlayan grup kullandıkları malzemelere kadar her şeyi belirterek adeta bir ihale düzenliyorlar. Bu ihaleye ise yaklaşık 3-4 grup katılıyor ve verilen proje için firmalardan teklifler alıyorlar. İhale verenler dönem sonundaki teslimde ihaleyi açanlara tekliflerini sunuyorlar ve gerçek hayatta olduğu gibi ihalenin de kazananlarını belirliyorlar. İhale sonucunun belirlenmesi ise bizi şu sonuca ulaştırıyor: Bu ihaleyi kazanmak ya da kazanmamak önemli değil fakat ÖĞRENCİLİK HAYATINIZ BU İHALEYLE BİTMİŞ BULUNMAKTADIR. PROFESYONEL HAYATA HOŞGELDİNİZ SEVGİLİ İÇMİMARLAR!

After this interview, it is necessary to advance in completely different point. The term project is the biggest proof of this. Groups are being created and a project is drawn. (I’m not talking about the 2 hour-drawing, I am talking about the project that includes thickness of parquets, voids between constructional building elements and so on) The project is handled by 3 different groups. The group which prepared the project is making a tender by stating everything from the materials they use. Approximately 3-4 groups participate in this tender and receive proposals from the companies for the given project. Tenderers present their bids to those who open the tender at the end of the period and determine the winners of the tender as in real life. The conclusion of the tender results gives us the following conclusion: It is not important to win or not to win this tender, but YOUR STUDENT LIFE IS FINISHED BY THIS TENDER. WELCOME TO PROFESSIONAL LIFE DEAR INTERIOR ARCHITECTS!

Yazardan/From the Author:

Son senem olması sebebiyle bu Pafta’daki son yazımdır. Son yazım olarak bu dersi yazmak istememin özel bir sebebi vardır. Tam olarak öğrenci hayatı-meslek hayatı arasındaki bir bağ olan bu ders benim yazımla benden sonraki birçok arkadaşıma da örnek olacaktır, akıllarındaki soruların cevaplarını bulabileceklerdir. Bu kapsamda son yazımı yazarken beni destekleyen anlattığım dersin öğretim elemanı Murat Hocam’a teşekkürü bir borç bilirim.

This is the last article in Pafta because it is my last year. There is a special reason why I want to write this lesson as a final article. This course, which is a link between student life and professional life, will serves as an example to many of my friends after my writing and I hope they can find answers to the questions in their minds. In this context, I would like to thank Murat Özdamar to his supports who is the lecturer of the lecture.

3 senedir neredeyse her ay benim yazılarımı okuyan tüm okuyucularıma çok teşekkür ederim. 

I would like to thank all my readers who read my articles almost every month for 3 years. 

Sevgi ve saygılarımla…

Love and respect…

İÇMİMAR ve ÇEVRE TASARIMCISI/ INTERIOR ARCHITECT and ENVIRONMENTAL DESIGNER

Serra Koz

Editör Yardımcısı/Assistant Editor: Beyza Koz

Grafiker/Graphic Designer: Şule Dilara Kipel

Çevirmen/Translator: Serra Koz