1919 Yılında Almanya’nın Weimar şehrinde kurulan ve tasarım dünyasının o güne dek hiç karşılaşmadığı tarzda eğitim veren okul Bauhaus, günümüzün çağdaş okullarının eğitim anlayışını baştan sona değiştirdi. O güne dek tasarım ve mimari toplumun yalnızca üst kesimine aitti ve tasarımda fonksiyonellikten önce estetik kaygısı güdülüyordu. Dönemin politik ortamından oldukça fazla etkilenen Bauhaus sanatçıları ve hocaları tasarımın tanımını en baştan yarattılar. Başta mimarlık okulu olarak açılan okul, sonrasında endüstriyel tasarım, iç mekan tasarımı, grafik tasarım gibi alanlarda da tasarım dünyasında öncü oldu.

Tasarım öğrencilerinin, özellikle de birinci sınıf stüdyolarında, sıkça duyduğu bir söz vardır: “Tasarım fonksiyoneldir.” Zaman zaman duymaktan nefret ettiğimiz bu söz, aslında gelecek senelerde yaptığımız tasarımların başarılı veya başarısız olması da dolaylı olarak bu cümleyi ne kadar tasarımlarımıza yansıtabildiğimize bağlıdır.

Bauhaus, which provided education in Germany’s environment around Weimar in 1919 and the design world has never encountered before, changed the education approach of today’s contemporary schools from beginning to end. Until then, design and architecture belonged to the upper  class of the society and aesthetic concern will be motivated before designing functionality. Bauhaus artists and teachers created the definition of design from scratch. The school, which was opened as an architecture school, was a pioneer in the world of design, such as industrial design, interior design, and graphic design.

Design students have a common word, especially in first-class studios: “Design is functional.” In this promise, which we hate to hear from time to time, has the power of to determine the success or failure of the designs we have made and they indirectly and indirectly reflect how much we can use them.

Inside the Bauhaus building in Dessau, where the school was housed from 1925 to 1932.

Bauhaus, çoğu çağdaş binanın sanatsal vizyonu ile karma inşaat prensiplerini tasarlamıştır. Bauhaus’un kurucusu Walter Gropius, farklı medya ve materyallerin birlikte kullanılabileceğine kesin olarak inanıyordu ve bu ilham veren tasarımcılar daha önce silislenmiş uygulamalar arasında akıcı bir şekilde hareket ediyorlardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında güzel sanatlar asil ama işlevsiz bir alan olarak görülüyordu. Savaş teknolojisi gelişmeye devam ettikçe da işlevsel ancak güçlü bir estetiğe sahip olmayan tüketici ürünleri çağına yol açtı. Amerikalı mimar Louis Sullivan 1986’da “Form işlevi takip eder.” ifadesini icat etse de aynı zamanda bir amaca hizmet eden güzel nesneler üretme konsepti onlarca yıl önce Bauhaus tasarımının bir ilkesiydi. Bu fikir, Bauhaus sanatçılarının dünya çapında başarısına büyük katkıda bulundu, çünkü hala büyük ölçekte üretilebilecek sanatsal parçalar sağladılar.

Modern dünyayı etkilemek için Gropius, sanatın bir amaca hizmet etmesi gerektiğini biliyordu. Öğretileri, kullanılan malzemeleri azaltmaya ve tasarımı işlevsel tutmaya odaklandı. Bu, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri genelinde hem ürün tasarımı hem de mimaride minimalist bir eğilime yol açtı. Keskin çizgiler, basit renkler ve geometrik şekiller, Bauhaus hareketinden çıkan tasarımların çoğunda öncelik kazandı. Bir tasarımın karmaşıklığını gizlemek yerine, Gropius her nesnede dürüstlüğü ve bütünlüğü destekledi. Bauhaus sanatçıları bu fikri açık kirişler ve görünür metal işleri gibi açık hava mimari unsurlarını içeren nesnelere çevirdi. Tasarımcılar minimalist alanlarda iyi çalışan şık ve modern nesneler yaratmaya çalıştı. Bir sanat eseri yaratmak, genellikle halka satılan tek veya sınırlı sayıda parça olarak görülüyordu. Teknolojiye erişimin artmasıyla Bauhaus sanatçıları, daha fazla sayıda nesne üretmek için daha yeni ve daha hızlı yöntemler kullandılar. Üretim süresinin azalması nedeniyle bu ürünler çok daha büyük bir ölçekte satıldı ve bu da Bauhaus’un kalıcı mirasını kalıcılaştırmaya yardımcı oldu.

Bauhaus designed the mixed construction principles with the artistic vision of the contemporary design. Walter Gropius, founder of Bauhaus, firmly believed that different media and materials should be used together, and these inspiring designers had been moving fluidly between previously silicified applications. During the First World War, fine arts were seen as a noble but dysfunctional area. As war technology continues to evolve, it has led to an era of consumer products that are functional but do not have strong aesthetics. Although American architect Louis Sullivan invented the phrase “Form follows Function” in 1986, it was also a principle of Bauhaus design decades ago, the concept of producing beautiful objects that served a purpose. This idea greatly contributed to the success of Bauhaus artists worldwide, because they still provided artistic pieces that could be produced on a large scale.

To influence the modern era, Gropius knew that art should serve a purpose. Their teachings focused on reducing the materials used and keeping the design functional but minimal. This led to a minimalist trend in both product design and architecture across Germany and the United States. Sharp lines, simple colors and geometric shapes took precedence in most of the designs from the Bauhaus movement. Instead of hiding the complexity of a design, Gropius promoted integrity and integrity in every object. Bauhaus artists turned this idea into objects containing open-air architectural elements such as open beams and visible metalwork. Designers tried to create stylish and modern objects that work well in minimalist spaces. Creating a work of art was often viewed as the only or limited edition piece sold to the public. With increased access to technology, Bauhaus artists used newer and faster methods to produce more objects. Due to reduced production time, these products were sold on a much larger scale, which helped endure Bauhaus’s permanent legacy.

white building with blue sky behind it

Bauhaus düşüncesiz ve tekdüze sanayileşmenin işçi sınıfının aklına ve ruhuna verdiği zararı protesto etmeye başladı. 1923 yılında, okulun kurucusu Walter Groupis Bauhaus’un manifestosuna “Bir iş yalnızca içsel bir zorlamanın ürünü olsa dahi bu işin manevi anlamı olabilir” diye yazdı ve ilk kez Alman işçi sınıfının işlerinde estetiksel bir kaygı duyduğunu belirtti.

“Mekanize çalışma cansız, sadece cansız makineye uygundur, insanlara uygun olamaz. Çözüm, bireyin işine karşı tutumundaki değişime bağlıdır.” Ancak Gropius, bu sözlerini söylediği sırada Bauhaus ürünlerini pazarlamak için Alman endüstrisiyle ortaklık kurmayı da amaçlıyordu ve sonunda bu ticari ortaklıkları sayesinde ekonomik anlamda varlığını sürdürebilmeye ve dünyadaki en büyük tasarım ve sanat okullarından biri haline geldi. Bununla birlikte, artan sayıda Komünist öğrencinin içsel ajitasyonunu teşvik etti – Bauhaus dergisi bile komünist bir eğilimi üstlendi- ve faaliyetleri Dessau yetkilileri tarafından sürekli olarak görüntülenmeye başladı.

Bauhaus began to protest the damage caused by thoughtless and uniform industrialization to the mind and spirit of the working class. In 1923, the founder of the school, Walter Groupis, wrote in the manifesto of the Bauhaus, “It can be the spiritual meaning of a job, even if it is only the product of an internal compulsion,” and stated for the first time that the German working class had an aesthetic concern.

“Mechanized work is lifeless, only suitable for machinery, not suitable for people. The solution depends on the change in the attitude of the individual towards his job.” However, Gropius was also aiming to partner with the German industry to market Bauhaus products when he spoke these words, and eventually he became one of the largest design and art schools in the world to survive economically (thanks to these commercial partnerships). However, it promoted the internal agitation of an increasing number of Communist students – even the magazine Bauhaus undertook a communist trend – and its activities were constantly being viewed by Dessau officials.

The office of Walter Gropius, the founder of the Bauhaus art and architecture school, in Weimar, Germany, the institution’s first home when it was established in 1919. The desk, armchair, sofa and ceiling lamp were originally by Gropius, the table lamp is by Wilhelm Wagenfeld and the carpet is by Benita Koch-Otte. The room was reconstructed by Gerhard Oschmann in 1999.

Endüstriyi “insancıllaştırmak” ve tasarım – sanat arasında köprü kurarak fonksiyonel yeni bir tasarım algısı oluşturmak isteyen Bauhaus, işçi konutları gibi kolektif yapılarını ilk kez bir tasarım ürünü haline getirdi. Burada, Bauhaus’un tüketici toplumunun ötesinde kolektif hükmün özel açgözlülüğü yendiği ve yabancıların bir grubun üyeleri olarak hoş karşılandıkları bir vizyonu vardı. Tarih müdahale etmemiş olsaydı, Dessau’da bunlardan daha fazlası olabilirdi: Eski, huysuz, sürekli büyüleyici okulun ideallerine neredeyse anonim vasiyetler, sadece öğrencilerin ve öğretmenlerinin istediği gibi günlük hayatta ima yoluyla mevcut.

Mobilyadan dekoratif sanata Bauhaus tasarımını anlamak isteyenler, form üzerinde işlevi tercih eden parçalar aramalı ve dikkat gerektiren bir siluet oluşturmak için geometrik şekiller ve keskin çizgiler bulmalıdır. Estetik açıdan hoş ve aynı zamanda işlevsel nesneler yaratmak, Bauhaus hareketinin kalbinde yer alır ve günümüz dünyasında da bu özellikleriyle kalıcı hale gelmiş ve aynı zamanda post-modern dünyamızın tasarım algısına da temel oluşturur.

Bauhaus, which wanted to “humanize” the industry and create a functional new design perception by building a bridge between design and art, made its collective structures such as workers’ residences a design product for the first time. Here, Bauhaus had a vision beyond the consumer society that the collective judgment defeated private greed and foreigners were welcomed as members of a group. If history had not intervened, there could have been more in Dessau: almost anonymous wills to the ideals of the old, moody, constantly fascinating school exist only through implication in everyday life, as students and teachers want.

Those who want to understand the Bauhaus design from furniture to decorative art should look for pieces that prefer the function on the form and find geometric shapes and sharp lines to create a silhouette that needs attention. Creating aesthetically pleasing and at the same time functional objects is at the heart of the Bauhaus movement and has become permanent with these features in today’s world, and is also the basis for the design perception of our post-modern world.

Editör / Editor: Görkay Düzgün

Çevirmen / Translator: Helin Özdemir

Grafik Tasarım / Graphic Design: Helin Özdemir