Interview with PinGOin

Bilkent Üniversitesi mezunlarımız Melike Yüksel, Büşra Altıntepe, Zeynep Gül Akın ve Mustafa Yazar’ın tasarlayıp hayata geçirdikleri PinGOin projesi kapsamında ekiple çok samimi ve yararlı bir röportaj gerçekleştirdik. Kendilerine hem bu röportaj için hem de mükemmel amaçları için teşekkür eder PaftaMag ekibi olarak projenin büyük kitlelere ulaşmasını dileriz.

We had a very warm and beneficial interview with our Bilkent University graduates Melike Yüksel, Büşra Altıntepe, Zeynep Gül Akın, and Mustafa Yazar within the PinGOin project they have designed and put into practice. We, the PaftaMag team, wish the project success and hope it reaches large masses as we thank them for both this interview and their excellent objectives.

İnsan haklarını göz önünde bulundurarak bu problemi saptarken ne gibi zorluklarla karşılaştınız?

What kind of difficulties did you face as you determined this problem in view of human rights?

İnsan hakları kapsamında, sosyal mekânlara erişmek ve bu mekânlardan özgürce yararlanmak tüm bireylerin hakkıdır. Bu sebeple toplumdaki genç, yaşlı, engelli, kadın, çocuk ve daha birçok grubun sosyal yaşama katılabileceği ve bağımsız olarak hareket edebileceği bu sayede sosyalleşmenin ve bireyler arası pozitif etkileşimin optimuma ulaşmasına olanak sağlayan bir çevrede yaşamak, hepimizin hayali değil, en temel hakkı. Fakat yapılı çevrede bu hak göz önünde bulundurulmuyor. Yaşadığımız çevre şekillendirilirken çoğunlukla ‘sağlıklı, yetişkin erkek bireyler’ baz alındığından sosyal mekanlar birçok erişim kriteri için engelleyici unsurlar barındırıyor. Böylece farklı erişim kriterine sahip kişiler mekanlarda dezavantajlı konuma geliyor. Örneğin fiziksel gelişimini henüz tamamlamamış olan bir çocuk için çocuk tuvaleti veya mama koltuğu bulunmayan bir alan engelleyici olurken, ortopedik engelli bir kişi için engelli tuvaleti olmayan, yükseklik farkı olan yerlerde rampa veya asansör bulunmayan mekanlar kullanıcıların bağımsız erişiminin önünde engelleyici olabiliyor.

As part of human rights, every individual has the right of accessibility to social spaces and benefiting from them. For this reason, living in an environment in which all social groups including young people, old people, disabled people, women, children, and many more can be a part of the social life, moving freely, and thus offers an optimum level of socializing and positive interaction is not the dream but a fundamental right of all of us. However, this right does not appear to be taken into consideration in the built environment. Since mostly “healthy, adult, male individuals” are grounded on as the environment we live in is being shaped, social spaces have many disabling features for many accessibility criteria. This way, individuals with different accessibility criteria become disadvantaged. For instance, when a place with no children’s bathroom or baby feeding chairs can be disabling for a child; for an orthopedically disabled person, a place with no accessible toilets or no ramps and elevators in places with height differences can be obstacles on the way to independent accessibility.

Bilkentli tasarımcılar olarak Bilkent’in size katkısı ne oldu?

As Bilkent graduates, how has Bilkent contributed to you?

Bilkent, iç mimarlık eğitiminin en başından itibaren öğrencilerini insan odaklı tasarım ve herkes için tasarım anlayışları çerçevesinde yetiştiriyor. Bu anlamda kapsayıcı tasarım yapmayı, optimum kullanıcıya hitap etmeyi ve dışlayıcı olmamayı öğretiyor. Biz de Bilkent’ten mezun olurken herkes için tasarımı benimsemiş olarak mezun olduk. Bu sayede farklı erişim kriterlerine sahip kişilerin istek ve ihtiyaçlarını fark edebiliyor, yapılı çevredeki olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirebiliyoruz bu da toplumsal bir soruna çözüm üretebilmenin ilk adımı.

From the very beginning of its interior architecture education, Bilkent raises students within the understandings of people-oriented design and design for all. In this sense, it teaches to design inclusively, address to an optimum audience, and not to be exclusive. We graduated from Bilkent having adopted a sense of design for all. Thus, we can see the requests and needs of people with different accessibility criteria and evaluate the positive and negative features of the built environment, which is the first step to creating a solution to a social issue.

Uzun ve kısa vadede hedefleriniz nedir?

What are your goals on the short and long terms?

Ankara’da yaşadığımız için kısa vadede değişimi iyi bildiğimiz ve deneyimlediğimiz bu şehirde gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz çeşitli bölgelerde sosyal mekanların erişilebilirliklerini artırıp bu mekanların yarattığı sosyal etkiyi görmek ve projemizin devamlılığını sağlamak için bir deneyim kazanmaktır. Değişim hızlı olmayacak, bunu biliyoruz. Bu sebeple sabırla, zamanla ve azimle diğer bölgelere yayılmayı, çalışmalarımızı gönüllülerimizin de katkısıyla daha fazla çevreye duyurmayı ve bu sayede yerel yönetimlerin, karar vericilerin dikkatini çekmeyi planlıyoruz. İşte o zaman bizim katkılarımızla daha kapsayıcı hale gelen mekanları bütün Türkiye’de görmeye başlayabiliriz. En önemli hedefimiz projemizi sürdürülebilir kılabilmektir. Engellilik alanında yapılan çalışmaların kaderi belli bir zaman aralığında fayda sağlayıp sonrasında bitmesi ya da unutulmasıdır. Girişimimiz geliştirdiği gelir modeli ve topluluk çalışmasıyla bu engeli aşarak sürekli bir fayda sağlamayı hedefliyor.

Since we live in Ankara, we want to perform the short-term change in this city we have experienced and know well. Our goal is to increase the accessibility of social spaces in various areas and see the social impact these places create, in order to gain an experience to ensure the continuity of our project. We know that change will not happen fast. So, we plan to expand with patience, time, and determination, advertise our work in more areas with the help of our volunteers and by doing so, catch the attention of local authorities, the decision makers. Then we can see the places that have become more inclusive with our help in all of Turkey. Our most important objective is to make our project completely sustainable. The destiny of studies conducted in the accessibility area seems to be advantageous for some time and then be over or forgotten. Our initiative aims to overcome this obstacle by the developed income model and community work, providing a continuous advantage.

Projenizi dışarıdan biri nasıl destekleyebilir?

How can an outsider support your project?

PinGOin’in ilk hedefi web sitesinin gerçek kitleye ulaşması ve hedeflenen faydaya hizmet etmesidir. Bu sebeple bizlerle erişilebilirlik bilgilerini paylaşacak, mekanlarını pinleyecek duyarlı restoran ve kafe işletmelerine ihtiyacımız var. Mekanlarını pinleyen ve bununla yetinmeyip erişilebilir olmak için hizmetlerimiz ile ilgilenen işletmeler ise bizimle her zaman iletişime geçebilir.

PinGOin’s first goal is the website reaching the mass it means to and serve the intended interest. For this reason, we need sensitive restaurants and cafés who are willing to share their accessibility information with us and pin their places. The managements who have pinned their places but want to do more to be accessible can always contact us.

Web sitemize gönüllü olarak da destek verebilirsiniz. Gittiğiniz sosyal mekanların erişilebilirliğini bizlerle paylaşabilir, pinlenmiş mekanlara yorum yapabilir, engellilik ile ilgili söylemek istediklerinizi blog sayfamızda misafir yazar olarak aktarabilirsiniz. Henüz gelişim aşamasında olan web sitemiz için her türlü öneri, eleştiri ve desteğe açığız. Herkes için bağımsız, özgür ve güvenli erişim hedefine hep birlikte çalışarak ulaşabiliriz. Mobil uygulama oluşturma, mekanlarla iş birliği yapma, görünürlüğümüzü artırmaya yönelik her türlü desteğiniz bizim için çok önemli olacaktır.

You can also support our website by volunteering. You can share with us the accessibility information of the places you go, make comments on the pinned places, tell us your thoughts about disability on our blog as a guest writer. We are open to any suggestions, criticism, and support on our website which is still in developmental stages. We can reach the objective of independent, free, and safe accessibility for all if we work together. Any support coming from you with intentions of creating a mobile application, cooperating with places, and increase our visibility would be crucial to us.

Farklı paydaşları olan bir proje ortaya çıkardınız. Bu konuda bireysel motivasyonunuz nedir?

You have created a project with multiple stakeholders. What are your personal motivations about the issue?

Büşra Altıntepe: Sosyal bir soruna çözüm üretme çabasının verdiği motivasyon en başta geliyor. Bunun yanı sıra iç mimarlık eğitimi boyunca edindiğim teorik bilgileri farklı bir iş alanında uygulamaya geçirmek beni mutlu ediyor.

Büşra Altıntepe: What comes first is the motivation of working to find a solution to a social problem. Apart from that, I am glad to be practicing the theoretical knowledge I gained throughout my interior architecture education.

Melike Yüksel: PinGOin hayatıma heyecan katıyor, deneyim katıyor. En önemlisi sadece kendi problemlerimi değil toplumsal bir sorunu düşündüğümü keşfettiğim zamanlarda hissettiğim sorumluluk bilinci ile yola devam etmenin ve bu yolda bir şeyler öğrenmenin keyfini çıkarıyorum.

Melike Yüksel: PinGOin brings excitement and experience into my life. Most importantly, I enjoy carrying the path of the sense of responsibility I feel at times when I realize I am working for not my own problems but social issues and learning new things on this path.

Zeynep Gül Akın: Benim için en büyük motivasyon toplumdaki herkesin sosyal aktivitelere rahatlıkla katılabildiği bir şehrin, ülkenin hatta dünyanın hayali. PinGOin sayesinde tanıştığım insanlar, katıldığım topluluklar ve edindiğim deneyimler de bu hayalin gerçekleşmesi için çalışmanın benim için çok doğru bir yol olduğunu hissettiriyor.

Zeynep Gül Akın: The greatest motivation for me is the dream of a city, a country, or perhaps even a world in which everyone in the society can easily participate in social activities. The people I meet, the communities I join, and the experiences gain thanks to PinGOin make me feel like working to make this dream come true is the right path for me.

Mustafa Yazar: Hak temelli olan bir sorun için farkındalık yaratmaya çalışmak, bu çalışmaları yaparken yeni yöntemler öğrenmek ve yeni insanlar tanımak beni motive ediyor.

Mustafa Yazar: Working to raise awareness for a rights based problem, learning new methods while doing so, and getting to know new people motivate me.

Yazar ve Editör/Author and Editor: Serra Koz

Çevirmen/Translator: Deniz Karaytuğ