Indivisible

Bu ayki yazıma başlamadan önce ‘Koruyan Mekân’ isimli önceki yazıma referans vererek başlamak istiyorum (http://paftamag.bilkent.edu.tr/index.php /2021/12/02/koruyan-mekan/). Bu yazıda yaptığım vurguyu ‘duvarlar mıdır mekânı ve insanı koruyan?’ şeklinde kısaltmak mümkün olacaktır. Sonuca geldiğimizde ise açmaya çalıştığım mekânda güvenliği sağlamak üzerine olan tartışma ise bu konuyu bir adım öteye taşımak için güzel bir gidişat olabilir. Ancak duvarlarla çevrili yapı komplekslerini ele aldığımızda, duvarın da bir yaşam alanı olarak kullanılması düşüncesi ve değeri, yazdıklarıma karşı farklı bir bakış açısı da oluşturabilir; sonuçta duvarın bir yaşam alanı olması, belki de istenen topluluk hayatını ve bilincini bir şekilde destekleyebilir.

Before starting this month’s article, I want to reference my previous article named “The Space That Protects” (http://paftamag.bilkent.edu.tr/index.php /2021/12/02/koruyan-mekan). It is possible to summarize the emphasis of that article as “Are the walls the ones that protect the space and people?” When we come to a conclusion, the discussion on providing safety to the place that I am trying to open can be a good next step. However, when we address the building complexes surrounded by walls, the value and the ideas of wall-covered living areas can create an opposite perspective; after all, a wall as a living area can support the community’s demands and understanding of the lifestyle.

Koruyan Mekan, İlayda Altıntaş tarafından yapıldı/The Space That Protects, made by İlayda Altıntaş

Newcastle’dayız. Newcastle Upon Tyne’da. Eskiden Byker, klasik İngiliz tipolojisi olan bitişik nizam sıralı evlerin (Terrace Housing) olduğu, sokakların ve konutların artık ihtiyaçları ve sağlık koşullarını sağlamakta zorlanmaya başladığı bir komşuluk birimiydi. Kentsel dönüşüm ihtiyacı vardı, ama yerli halkın topluluk bilinci ve beraber yaşama alışkanlığı da vardı ve buraya yapılacak bir kentsel dönüşüm uygulaması bu topluluk bilincini devam ettirme konusunda oldukça hassas olmalıydı. Kentsel dönüşüm kavramı bu noktada yanlış müdahalelerle sıkıntılara ve parçalanmalara neden olabilir, hatta alanda soylulaşmaya neden olabilirdi. Ancak bu noktada plan aşamasında yerel halkın da planlama ve tasarım sürecine katılmasıyla birlikte Byker Estate’in dönüşümü yerel halkın burada yaşayabilmesine olanak sağlayacak bir süreç geçirmesine neden olmuştur. Bu noktada Byker halkına vurgu yapmak istiyorum. Byker komünitesi dönüşüm öncesi ve sonrası yaşadıkları yere olan bağlılık ve aidiyet duyguları ile kentsel dönüşümde sürdürülebilir topluma ulaşma amacının net bir örneği olmuştur. Hatta kurmuş oldukları Byker Community Trust adlı kuruluş sayesinde son dönemde gerçekleşmiş olan yenileme (refurbishment) projesinin bütçesi tamamı bu kollektif oluşum üzerinden karşılanmıştır. Byker Community Trust’ın genel amacı ise bu topluluğu bu değerli bağlamda koruyup geliştirmek ve gelecek dönemlere taşımak olarak kısaca özetlenebilir.

We are in Newcastle. In Newcastle upon Tyne. Byker used to be a neighborhood unit with classical British typology terrace housings where the streets and the buildings were not able to meet the needs and the health conditions anymore. The urban renewal was needed, however, there was community awareness and a routine of living together, so the renewal project should be careful about continuing the community awareness. The concept of urban renewal could cause problems, fragmentations, or even gentrification. But at this point, with the participation of local people in the design and planning process, the renewal of Byker Estate enabled local people to continue living there. At this point, I want to emphasize the Byker people. Byker community became a clear example of achieving a sustainable community in urban renewal with their belonging and commitment to the area they live in before and after the renewal. In fact, thanks to the foundation named Byker Community Trust they established, the budget for the recent refurbishment project was fully met by this collective formation. The general aim of the Byker Community Trust can be summarized as to protect and develop this community with its values and to carry it to the future.

Byker’ın bu topluluk bilincine ve kalitesine, kollektifliğine ulaşmasının en önemli özelliği sahip olduğu yapı topluluğunun, formunun bu kollektifliği ve beraberliği destekleyip vurgulayan bir yapıda olmasıdır. Bu noktada da Byker Estate’in en önemli landmarkı olan Byker Wall ön plana çıkmaktadır. En başta da dediğim gibi, oluşturulan duvarların mekanları sözde korunaklı hale getirmesinden ziyade bir duvarın yaşam alanı olması ve bu yaşam alanını desteklemesi, belki de morfolojik bir değer yaratması da bu karşıtlığın iyi bir örneği haline gelmiştir. Byker Wall bir landmark haline gelerek sembolik olarak da hem topluluğun hem de bağlamın önemli bir değeri haline gelmiştir. Byker Wall adeta içindeki diğer yapı topluluklarını içine alarak bir kucaklama yapmakta ve bu birlikteliği güçlendirmekte diye bir imgeleme de yapabiliriz.

The most crucial reason why Byker reached this level of community awareness, quality, and collectivity is that its building complexes and forms support its collectivity and togetherness. At this point, the most important landmark of Byker Estate, Byker Wall, stands out. As I said initially, rather than walls creating so-called protection, walls turning into living spaces and maybe creating value morphologically became a good example of this contrast. Byker Wall became an important landmark and symbolically became a value for the community and the context. We can also imagine that Byker Wall embraces other buildings and strengthen unity.

Byker Wall’un bir diğer görevi de rüzgârı yönlendirmek ve endüstriyelleşmiş alanlardan gelebilecek kirli havanın önüne geçmektir. Buna rağmen çevre – bağlam ve kentle entegrasyonu konusunda eleştirilerde bulunmak da, bu konut alanının kendini şehirden ve çevresinden soyutlamakla eleştirmek de yerinde olacak tartışmalar açabilir. Bunun önüne geçmek için arkadlı geçitlerle alana bağlanacak ve bu arkadları destekleyen yollar ve güç çizgileriyle sürekliliği sağlayan referanslar yaratmak izlenen stratejilerden olmuştur. Bunların yanı sıra Byker Estate aslında çevresine sosyal, teknik ve ulaşım altyapıları anlamında da iyi bağlanmış bir konut kompleksidir. Direkt yanından geçen bir metro istasyonu, yeşil alanlar, kiliseler, ticari alt merkezler, okullar ve komşuluk birimleri Byker içinde dağılmıştır.   

Another function of the Byker Wall is to direct the wind and prevent polluted air that could come from the industrial spaces. However, criticizing the environment-context and its integration with the city, and criticizing this resident for isolating itself from its surroundings, may open discussions. Strategies to prevent this were creating porticos connecting to the area, roads supporting these porticos, and power lines that ensure continuity. In addition, Byker Estate is actually a residential complex powerfully connected to its surroundings in terms of social, technical, and transportation infrastructure. A subway station directly next to it, greenery, churches, commercial centers, schools, and neighborhood units are spread inside Byker.

Yaratılan bu kabuksu yapının ve içinde yaşamakta olan organizmanın vereceği ilhamı ve özü görmenin – bulmanın önemli olduğu düşüncesindeyim. Zıtlık yaratan durumların nasıl farklı ve yaratıcı bakış açılarıyla şekillenip bambaşka durumlara evrilebileceğini bu örnekte görebiliriz. Ve tabi ki günün sonunda bir kentsel dönüşümün başından sonuna, onu KORUYAN DUVARIYLA parçalanmaz Byker Estate ve Byker yerel halkının değerini de, geleceğe taşınmasını, kollektif bilincini ve yaşama duygusunu da önemli bir ilham olarak aklımızın bir köşesinde bulundurmalıyız. Tasarladıklarımız, yaşayanları için, topluluk değerini geleceğe taşımak için, birlikte yaşayabilmek için…

I believe that it is important to see-find the essence and inspiration of this shell-like structure and the organisms living inside. With this example, we can see how contrasting situations can be changed and evolve into different things by differing and creative perspectives. And of course, at the end of the day, we should keep in mind the value of Byker Estate as an inspiration, an urban renewal from the bottom to the top, indivisible Byker Estate with THE WALL THAT PROTECTS and the value of the local Byker people, how it was carried to the future, the collectivity awareness and sense of living. For we designed, for their occupants, to carry the value of community to the future, to be able to live together…

Yazar/Author: Furkan Erdem Sözeri

Editör/Editor: Görkay Düzgün

Grafiker/Graphic Designer: Doğa Su Yıldırım

Çevirmen/Translator: Simay Aybüke Larçin